Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

kasiastrofa
3390 eb43 500
Reposted fromqb qb vialiveattherainbow liveattherainbow
kasiastrofa
2200 02a0
Brazilian supermarket
9754 ba33 500

hexmaniacshayne:

yesterdaysprint:

yesterdaysprint:

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 23, 1924

The Daily Times, New Philadelphia, Ohio, April 7, 1924

1920s shitposting

kasiastrofa
kasiastrofa
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatutus tutus
kasiastrofa
haha
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viatutus tutus
kasiastrofa
2967 d0e1
rollin', rollin'
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatutus tutus
kasiastrofa
3670 b555
Reposted fromnazarena nazarena viatutus tutus
kasiastrofa
3645 a638
... nothinggg???
Reposted fromnazarena nazarena viatutus tutus
kasiastrofa
3640 96f5
Reposted fromnazarena nazarena viatutus tutus
kasiastrofa
9677 d28c 500
Reposted fromlander lander viatutus tutus
kasiastrofa
3328 abf6 500
Reposted frompulperybka pulperybka viatutus tutus

June 13 2017

0719 a9b9 500
Reposted fromjunpyo junpyo
0481 bc41 500

halorvic:

Extra Cheddar

Reposted fromchailattemusings chailattemusings
1772 551f

camwyn:

leeshajoy:

sitcorn:

*basket of kittens happens*
*dogs stop what they’re doing to watch kittens*
*humans stop what they’re doing to watch dogs watching kittens*

*tumblr users stop what they’re doing to watch humans watch dogs watch kittins*

*NSA stops what it’s doing to watch tumblr users watch humans watch dogs watching kittens*

Reposted fromBlackmoonrose13 Blackmoonrose13
0178 4f0b 500

guzhuangheaven:

— God is so obviously a man, so the Devil protects her sisters - c.k

Reposted fromenyopax enyopax
2951 652c 500
Reposted fromarminswife arminswife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl